Науково-дослідна робота кафедри

Основні форми наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри:

- підготовка та видання монографій, наукових статей (зокрема, у зарубіжних виданнях, включених до науково-метричних  баз Scopus, Web of Science), доповідей тощо;

- участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях;

- наукове співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, провідними науковими установами, юридичними особами приватного права та ін.;

- участь у міжнародних стажуваннях та програмах міжнародної академічної мобільності;

- залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Протягом 2018-2023 року колектив кафедри працював над розробленням науково-дослідної роботи: «Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації» (реєстраційний номер 0120U100544).

За тематикою цієї роботи щорічно проводилась міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі».

Результати дослідження було використано у навчальному процесі, а саме:

- на основі наукових статей розроблено нові розділи курсів лекцій, практичні роботи;

- до освітньої програми введено як обов’язковий освітній компонент «Забезпечення прав людини та практика Європейського суду з прав людини»;

- змінено концепт викладання таких дисциплін як «Теорія держави та права» і «Конституційне право України» через зміну як змісту, так і термінологічного позначення самих освітніх компонентів «Загальна теорія права», «Конституційне право».

За результатами дослідження опубліковано 1 монографія в Україні; 3 колективні монографії в Україні; 1 розділ у монографіях, опублікованих в Україні; 10 розділів у монографіях, опублікованих за кордоном; 12 навчальних (навчально-методичних) посібники і методичних рекомендацій; 8 наукових статей у зарубіжних виданнях; 15 наукових робіт у виданнях, що індексуються базою Scopus та 5 – базою Web of Science; 33 статі у вітчизняних фахових виданнях; 35 тез  наукових доповідей.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Правове забезпечення євроінтеграції: загальноправовий та галузевий аспекти» (реєстраційний номер 0124U000555). Період виконання: 2024 – 2028 роки.

Результати наукової роботи працівників кафедри відображаються у щорічних звітах з наукової роботи та загальноуніверситетському рейтингу.

У 2023 році проєкт кафедри «Євроінтеграція як рух до загальнолюдських цінностей» виграв у конкурсі Європейського Союзу (програма Еразмус+, напрям Жан Моне) ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH.

Метою проєкту є: 1) широке залучення населення Сумської області до євроінтеграційних студій (через проведення освітніх і просвітницьких заходів); 2) активізація наукових досліджень євроінтеграції і використання отриманих даних для визначення шляхів прискорення виконання Україною зобов’язань для входження у Європейський союз (через проведення наукових заходів).

Наукова діяльність здобувачів.

Науково-дослідна робота здобувачів регламентована «Положенням про НДР студентів СумДПУ». До реалізації наукової теми кафедри активно залучаються здобувачі вищої освіти. Вдале поєднання навчання і досліджень забезпечується участю студентів у наукових дослідженнях, у наукових заходах з публікацією їх наукових здобутків у вигляді тез доповідей, виконанні дослідницьких індивідуальних завдань під час проходження практик, у наукових конкурсах, написанні  курсових робіт.

На кафедрі щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», в якій беруть участь студенти. Вони під керівництвом викладачів готують доповіді, що є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також результати досліджень інших учасників конференції. Участь у конференції забезпечує апробацію результатів наукових досліджень студентів, сприяє набуттю досвіду підготовки і захисту наукових праць.

Кафедрою регулярно проводяться науково-практичні семінари, круглі столи за участю науковців та правників-практиків Сумського регіону та всієї України (Організація Об’єднаних Націй та Україна: 75 років разом задля людської гідності, миру та розвитку – 22 жовтня 2020 р., «Права людини як цінність у демократичному суспільстві» – 07 грудня 2020 р., «Запобігання та протидія насильству» – 07 жовтня 2021 р., «Права людини в епоху постмодерну» – 10 грудня 2021 р., «Забезпечення людських прав в умовах збройної агресії: національний та міжнародний аспекти» – 08 грудня 2022 р., «Конституція як акт установчої влади народу: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри» – 28 червня 2023 р., «Забезпечення людських прав в умовах збройної агресії: національний та міжнародний аспекти» – 07 грудня 2023 р.).

Здобувачі вищої освіти беруть також активну участь у наукових заходах, що проводяться в інших структурних підрозділах університету та освітніх  закладах як України, так й іноземних держав (участь у круглих столах «Безоплатна правова допомога: проблеми та перспективи», м. Дніпро, 19.11.2020; «Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини», м. Черкаси, 10.12.2020, VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту», м. Черкаси, 19.03.2021, Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, м. Черкаси, 12.10.2021, Студентській науковій конференції «Фундаментальні цінності Європейського Союзу: демократія, верховенство права та захист прав людини», м. Батумі (Грузія), 27.02.2023).

Студенти систематично беруть участь у різних наукових конкурсах. Протягом 2019-2023 років було взято участь у: конкурсі творчих та/або наукових робіт серед студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» на тему: «Прокуратура та громадські активісти: чи можливе налагодження взаємодії», що проводився Тренінговим центром прокурорів України спільно з Офісом Генерального прокурора та Міністерством освіти і науки України, а також у конкурсах наукових робіт (присвяченому видатному правознавцю Б.О. Кістяківському  https://law.sspu.edu.ua/news/126-vitaemo-z-peremogoyu-2 , у галузі транспортного права https://tinyurl.com/25b5jsmehttps://law.sspu.edu.ua/news/154-vitaemo-z-peremogoyu-3 ), у VII  та VIII Міжнародних самітах «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (https://law.sspu.edu.ua/news/159-uchast-studentiv-u-mizhnarodnomu-samiti-2 , https://tinyurl.com/27axzb9h), у Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт «Кримінально-правові рефлексії на актуальні виклики сьогодення» та ін.

Однією з форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі наукового гуртка «Закон», на засіданнях якого обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з розробками малодосліджених питань правознавства, поширенням правових знань та правової інформації; виявленням нових аспектів правових явищ або ж уточненням відомих раніше, але недостатньо досліджених тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих учених у науково-дослідну діяльність кафедри. Зустрічі проходять у формах обговорень, круглих столів, майстер-класів, дискусійного клубу. На зустрічі запрошуються практикуючі юристи, в тому числі співробітники правозахисних організацій, інші фахівці. Зацікавлені та ініціативні студенти мають можливість стати членами наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

Меню

Мій розклад