Науково-дослідна робота кафедри

Основні форми наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри:

- підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;

- участь науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних, республіканських та міжвузівських науково-практичних конференціях;

- наукове співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, провідними науковими установами, юридичними центрами та практичними органами;

- участь у міжнародних семінарах, стажуваннях та програмах міжнародної академічної мобільності;

- залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації» (Реєстраційний номер 0120U100544).

Усі викладачі займаються науково-дослідною роботою в межах цієї теми. Розробляються такі проблеми, як: реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина; правове забезпечення народовладдя; становлення правової держави; соціально-правові проблеми розвитку держави; врегулювання трудових правовідносин; шляхи оптимізації кримінального законодавства та судочинства; правове регулювання підприємницької діяльності тощо.

Постійно проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються важливі проблеми методології, методики викладання та сучасного стану розвитку правової науки згідно профілю кафедри.

Результати дослідної роботи науково-педагогічних працівників представлені щорічними звітами з наукової роботи та участю у загальноуніверситетському рейтингу.

Наукова діяльність здобувачів

Науково-дослідна робота здобувачів регламентована "Положенням про науково-дослідну роботу студентів СумДПУ". До реалізації наукової теми кафедри права та методики викладання правознавства активно залучаються здобувачі вищої освіти. Вдале поєднання навчання і досліджень забезпечується участю студентів у наукових дослідженнях, у наукових заходах з публікацією їх наукових здобутків у вигляді тез доповідей, виконанні дослідницьких індивідуальних завдань під час проходження практик, у наукових конкурсах, написанні  курсових робіт.

На кафедрі щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», в якій беруть участь студенти, що навчаються за ОП Право. Вони під керівництвом викладачів готують доповіді, що є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також результати досліджень інших учасників конференції. Участь у конференції забезпечує апробацію результатів наукових досліджень студентів, сприяє набуттю досвіду підготовки і захисту наукових праць.

Згідно з планом заходів кафедри регулярно проводяться науково-практичні круглі столи та семінари за участю науковців та юристів-практиків Сумського регіону та всієї України (Організація Об’єднаних Націй та Україна: 75 років разом задля людської гідності, миру та розвитку – 22 жовтня 2020 р., «Права людини як цінність у демократичному суспільстві» – 07 грудня 2020 р., «Запобігання та протидія насильству» – 07 жовтня 2021 р., «Права людини в епоху постмодерну» – 10 грудня 2021 р.).

Здобувачі вищої освіти беруть також активну участь у наукових заходах, що проводяться в інших структурних підрозділах університету (ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених», м. Суми, 22-23 квітня 2021 р.) та навчальних закладах України (участь у круглих столах «Безоплатна правова допомога: проблеми та перспективи», м. Дніпро, 19.11.2020; «Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини», м. Черкаси, 10.12.2020, VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту», м. Черкаси, 19 берез. 2021 р., Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, м. Черкаси, 12 жовтня 2021 р.)

Студенти систематично беруть участь у різних наукових конкурсах. Протягом 2019-2020 років було взято участь у: конкурсі творчих та/або наукових робіт серед студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» на тему: «Прокуратура та громадські активісти: чи можливе налагодження взаємодії», що проводився Тренінговим центром прокурорів України спільно з Офісом Генерального прокурора та Міністерством освіти і науки України, а також у конкурсах наукових робіт (присвяченому видатному правознавцю Б.О. Кістяківському https://law.sspu.edu.ua/news/126-vitaemo-z-peremogoyu-2, у галузі транспортного права https://law.sspu.edu.ua/news/82-vitaemo-z-peremogoyu-u-vseukrajinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit, https://law.sspu.edu.ua/news/154-vitaemo-z-peremogoyu-3), у VII Міжнародному саміті «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів» (https://law.sspu.edu.ua/news/159-uchast-studentiv-u-mizhnarodnomu-samiti-2).

Однією з форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі наукового гуртка «Закон», на засіданнях якого обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з розробками малодосліджених питань правознавства, поширенням правових знань та правової інформації; виявленням нових аспектів правових явищ або ж уточненням відомих раніше, але недостатньо досліджених тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих учених у науково-дослідну діяльність кафедри. Зустрічі проходять у формах обговорень, круглих столів, майстер-класів, дискусійного клубу. На зустрічі запрошуються практикуючі юристи, в тому числі співробітники правозахисних органів, інші фахівці. Зацікавлені та ініціативні студенти мають можливість стати членами наукового товариства студентів, аспірантів, докторантівта молодих учених.

Меню

Мій розклад 🎅 ☃️ 🎁 🌟 🎄