Про кафедру

КАФЕДРА ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра права та публічного управління входить до складу Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування.

Метою діяльності кафедри є досягнення європейських стандартів якості вищої освіти та наукових досліджень у галузі права та публічного управління; підготовка лідерів, які володіють сучасним державно-управлінським мисленням, теоретичними знаннями, прикладними навичками, соціальною мобільністю, мають високі моральні якості та є конкурентоздатними на ринку праці.

 Основними завданнями кафедри є:

 • провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності;
 • забезпечення студентоцентрованого підходу до освітньої та наукової діяльності;
 • забезпечення постійного зростання якості освіти за профілем дисциплін кафедри, самоконтролю, самовдосконалення науково-педагогічних працівників, атмосфери творчої співпраці й взаємодопомоги;
 • забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти;
 • забезпечення практичної підготовки здобувачів через проходження ними практик в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, в органах правопорядку та правозахисних організаціях згідно з укладеними університетом договорами, або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку;
 • створення умов для наукової дільності, що зберігає лідерство на українському науковому просторі, має високий міжнародний конкурентний рівень, оптимальне співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень і високий потенціал комерціалізації результатів на національному та світовому ринках науково-технічних розробок;
 • впровадження заходів із інтеграції роботи кафедри в європейську парадигму освітньої та наукової діяльності, інноваційного наповнення освітнього процесу, надання їй сучасного змісту;
 • збільшення участі науково-педагогічних працівників та здобувачів у програмах академічної мобільності;
 • забезпечення нерозривності освітнього процесу та наукових досліджень, їх практичної спрямованості, конкурентоздатності випускників – юристів та управлінців на ринку практичної діяльності;
 • постійне залучення здобувачів до заходів щодо поєднання освітньої діяльності та виховного процесу; формування їх як фахівців, здатних навчатися і підвищувати кваліфікацію упродовж життя, поєднувати високі особистісні, моральні та професійні якості; формування професійної та доктринальної правосвідомості;
 • підвищення кадрового рівня науково-педагогічних працівників кафедри, їх професійних якостей, інтегрованості в європейську та світову наукову спільноту; навичок інформаційних технологій, знання іноземних мов, захист дисертацій та здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук;
 • удосконалення профорієнтаційної роботи;
 • розширення зв’язків із роботодавцями;
 • налагодження співпраці з випускниками;
 • залучення іноземних лекторів/спікерів до навчального процесу та наукової діяльності;
 • здійснення наукового супроводження впровадження результатів завершених науково-дослідних робіт у практичну діяльність;
 • залучення додаткових коштів для покращення навчально-матеріальної бази університету шляхом виконання наукових досліджень на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій та донорських фондів із фінансування наукових досліджень.

Основні напрямки роботи кафедри:

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • наукова та інноваційна робота;
 • організаційна робота;
 • інформаційна та профорієнтаційна робота;
 • виховна робота;
 • академічна мобільність;
 • міжнародна діяльність.

Викладачі кафедри є гарантами та членами проектних груп освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право та магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Вони активно співпрацюють зі спеціалізованими вченими радами країни: готують відгуки на дисертаційні дослідження та автореферати дисертацій, а також виступають в якості офіційних опонентів. Науковці проводять роботу в якості членів редакційних колегій збірників наукових праць; беруть активну участь у роботі шкіл з прав людини; є членами журі конкурсів студентських наукових робіт.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки, проходять стажування у провідних освітніх та науково-дослідних установах України та Європи.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Кафедра підписала угоди та налагодила тісну й плідну наукову співпрацю з:

 • закладами освіти України та ближнього зарубіжжя, серед яких: Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Варненський Вільний Університет «Черноризець Храбър» (Болгарія), Пульський університет імені Юрая Добріле (Хорватія), E-science space (Республіка Польща), Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Національний авіаційний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Академія Державної пенітенціарної служби, Одеський державний університет внутрішніх справ, Університетом митної справи та фінансів;
 • правозахисними та правоохоронними органами, серед яких: Освітній дім прав людини в Чернігові, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Координаційна рада молодих юристів, Національна поліція України в Сумській області, Головне територіальне управління юстиції в Сумській області, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області, Головне управління Державної податкової служби у Сумській області, Управління державної міграційної служби України у Сумській області, Управління державної пенітенціарної служби України в Сумській області, Центр надання адміністративних послуг у м. Суми, Сумський обласний центр зайнятості, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський науково-дослідний експертно криміналістичний центр МВС України, Адвокатське об’єднання «Корпус Юріс»;
 • органами місцевого самоврядування: Виконавчий комітет Сумської міської ради, Правове управління Сумської міської ради, Білопільська міська рада тощо.

КАФЕДРА ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО
ТА МАГІСТР 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

денна | заочна

УМОВИ НАВЧАННЯ

бюджет | контракт

НАЗВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПРАВО

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка правників, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі правничої діяльності з розумінням природи і змісту її правових доктрин, принципів, правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин, які відповідають потребам міжнародного та національного ринків праці, у тому числі й Сумської області; забезпечення відповідно до місії та стратегії університету максимального сприяння розвитку здобувачів вищої освіти як свідомих і відповідальних громадян, цілісних та культурних особистостей, конкурентоспроможних професіоналів та лідерів шляхом органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності на засадах академічної доброчесності.

Підготовка конкурентоспроможних фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування на державному та регіональному рівнях та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

Активне залучення представників правозахисник організацій та органів правопорядку Сумського регіону до спільних заходів (семінарів, конференцій, гостьових лекцій, майстер-класів та ін.), що сприяє формуванню професійного світогляду здобувачів та якості їх підготовки; а також представників управління в сфері гуманітарної політики (молодіжної політики), що сприяє формуванню громадянської активності, підвищуючи конкурентоздатність у сфері правового забезпечення адміністрування молодіжної політики. Бакалаври набувають практичні навички під час проведення ознайомчої практики в Управлінні освіти і науки Сумської міської ради; навчальної практики на підприємствах, установах та організаціях; виробничої практики в судових органах та органах правопорядку, а також в Юридичній клініці СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Орієнтація на прикладний регіональний аспект, а також, всебічний характер, що надає випускникам можливість оволодіння компетентностями у різних сферах професійної діяльності, які знаходяться на перетині політики, бізнесу і публічного управління. Це підкреслює суттєве соціальне значення програми для формування нової генерації дієвих і ефективних управлінців, лідерів в управлінні змінами, які стануть в авангарді здійснення необхідних країні реформ. Особливий акцент в програмі зроблено на формуванні навичок застосування сучасних інформаційних технологій, інструментів ефективної роботи та здатності до інноваційної діяльності, впровадження реформ, у т.ч. розроблення і впровадження інноваційно-інвестиційних проєктів, стратегій розвитку громад і територій. Програма відображає тенденції підготовки фахівців публічного управління в провідних університетах, враховує їхній досвід, а також вимоги стейкхолдерів щодо підготовки фахівців для публічного управління на регіональному рівні.

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Бакалавр з права здатний розв’язувати типові задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі права та виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 3432 - Секретар судового засідання, 3432 - Секретар суду, 3450 - Помічник приватного детектива, 3436.9 - Помічник судді, 3436.9 - Помічник юриста, 2419.3 - Помічник-консультант народного депутата України, 2429 - Державний виконавець, 3451 - Оперуповноважений, 5162 -Інспектор патрульної служби, 5162 - Командир відділення (органи внутрішніх справ), 5162 - Молодший інспектор (органи внутрішніх справ), 5162 - Помічник слідчого, 2424 - Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система) 2429 - Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт 2429 - Юрисконсульт.

Магістр публічного управління та адміністрування підготовлений для роботи в органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях і здатний обіймати в цих органах і установах посади керівників, провідних і головних спеціалістів підрозділів, керівників організаційних служб електронного урядування, керуючих справами; посади аналітиків, експертів, проектних менеджерів, радників, консультантів, спеціалістів по роботі з персоналом і зв’язків з громадськістю.

Меню

Мій розклад