Про кафедру

ІСТОРІЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра права та методики викладання правознавства була створена згідно рішення Вченої ради, як кафедра культурології і права 06.09.2016 року. Наказом № 405 від 24.10.2016 року з 01.11.2016 року її було перейменовано в кафедру права та міжнародних відносин. Згідно рішення вченої ради університету від 30.10.2017 року з 01 вересня 2018 року кафедру права та міжнародних відносин перейменовано в кафедру права та методики викладання правознавства.

Створення кафедри передусім пов’язано зі стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання в подальшій професійній діяльності.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КАФЕДРИ Є

 • навчально-методичне та наукове викладання профілюючих дисциплін;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості й людської гідності;
 • формування у студентів правової культури, умінь і навичок науково-дослідної роботи, самостійності, ініціативи, творчих здібностей;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних проблем права;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг;
 • участь у розробці ОПП, ОКХ, навчальних і робочих планів спеціальності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідна робота;
 • організаційно-методична робота;
 • робота з виховання студентів;
 • громадська робота.

Кафедра є випусковою за спеціальністю та напрямом підготовки «Право» і наділена відповідним обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за якість підготовки висококваліфікованих працівників, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями й здатні використовувати їх у своїй подальшій роботі.

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез актуальних знань в області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук.

Загалом на кафедрі працюють 8 науково-педагогічних працівників та старший лаборант.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри протягом останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали:

 • Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за програмою підготовки керівників структурних підрозділів МОН України, Державної інспекції навчальних закладів України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
 • Національна академія прокуратури України;
 • Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
 • Атестація при Управлінні СБ України в Сумській області;
 • Юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус;
 • Вища школа Інформатики та навичок м. Лодзь (Польська Республіка);
 • Пулський університет імені Юрая Добріли (Хорватія);
 • Пан`європейський університет (Словаччина);
 • Юридичний факультет Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбъра;
 • Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність «Англійська мова»;
 • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;
 • Щорічні Школи з прав людини.

Викладачі кафедри є гарантами та членами проектних груп освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право. Вони активно співпрацюють зі спеціалізованими вченими радами країни: готують відгуки на дисертаційні дослідження та автореферати дисертацій, а також виступають в якості офіційних опонентів. Науковці проводять роботу в якості членів редакційних колегій збірників наукових праць; беруть активну участь у роботі шкіл з прав людини; є членами журі конкурсів студентських наукових робіт.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітню програму Право є практикуючими юристами.

Протягом навчального року кафедра проводить в університеті дні правових знань, на які запрошуються працівники правоохоронних органів, управління юстиції, адвокати, правозахисники.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Кафедра підписала угоди та налагодила тісну й плідну наукову співпрацю з:

- закладами освіти України та ближнього зарубіжжя, серед яких: Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Варненський Вільний Університет «Черноризець Храбър» (Болгарія), Пульський університет імені Юрая Добріле (Хорватія), E-science space (Республіка Польща), Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Національний авіаційний університет, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Академія Державної пенітенціарної служби, Одеський державний університет внутрішніх справ, Університетом митної справи та фінансів;

- правозахисними та правоохоронними органами, серед яких: Освітній дім прав людини в Чернігові, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Координаційна рада молодих юристів, Національна поліція України в Сумській області, Головне територіальне управління юстиції в Сумській області, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області, Головне управління Державної податкової служби у Сумській області, Управління державної міграційної служби України у Сумській області, Управління державної пенітенціарної служби України в Сумській області, Центр надання адміністративних послуг у м. Суми, Сумський обласний центр зайнятості, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський науково-дослідний експертно криміналістичний центр МВС України, Адвокатське об’єднання «Корпус Юріс»;

- органами місцевого самоврядування: Виконавчий комітет Сумської міської ради, Правове управління Сумської міської ради, Білопільська міська рада тощо.

КАФЕДРА ПРАВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА
ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ БАКАЛАВР
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО
 ФОРМИ НАВЧАННЯ
денна | заочна
 УМОВИ НАВЧАННЯ
бюджет | контракт

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі правничої діяльності з розумінням природи і змісту її правових доктрин, принципів, правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Освітньо-професійна програма призначена для підготовки правників, які відповідають потребам міжнародного та національного ринків праці, у тому числі й Сумської області;  забезпечення відповідно до місії та стратегії університету максимального сприяння розвитку здобувачів вищої освіти як свідомих і відповідальних громадян, цілісних та культурних особистостей, конкурентоспроможних професіоналів та лідерів шляхом органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності на засадах академічної доброчесності.

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)

Випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з права» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт:

секретар судового засідання
секретар суду
помічник приватного детектива
помічник судді
помічник юриста
помічник-консультант народного депутата України
державний виконавець
оперуповноважений
інспектор патрульної служби
командир відділення (органи внутрішніх справ)
молодший інспектор (органи внутрішніх справ)
помічник дільничного інспектора поліції
помічник оперуповноваженого
помічник слідчого
інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)
інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт
юрисконсульт

Меню

Мій розклад 🎅 ☃️ 🎁 🌟 🎄