Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі організований відповідно до навчальних планів і графіків, Положення про організацію освітнього процесу в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Основними організаційними формами навчально-виховного процесу є аудиторні заняття у вигляді лекцій, семінарських занять та консультацій (індивідуальних або групових). Лекції покликані забезпечувати єдність навчання і виховання при вивченні кожної окремої дисципліни і направляти самостійну роботу студентів. Семінарські заняття проводяться з метою закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих на лекціях і в процесі самостійної роботи, формування умінь і навичок застосування теоретичних знань при вирішенні практичних завдань. Консультації  проводяться з метою надання допомоги студентам у вивченні питань, визначених для самостійної роботи по предмету, і поетапного контролю над систематичністю роботи студентів.

Кафедра планує і здійснює контроль над самостійною роботою студентів. Основними формами самостійної роботи є: реферати, контрольні роботи, доповіді на семінарських заняттях і конференціях.

Проводиться й позааудиторна навчальна діяльність (науково-дослідна робота, юридичні практики тощо), додаткові індивідуальні (консультації, бесіди), групові (гуртки) та масові форми (конференції, тижні права, тематичні вечори, конкурси тощо).

Контроль якості навчального процесу ведеться регулярно, згідно із затвердженим планом. Система контролю якості знань студентів має трирівневу структуру:

1) поточний контроль (семінари, практичні заняття, колоквіуми, контрольні роботи, тестування);

2) семестровий контроль (заліки, іспити, курсові роботи);

3) підсумковий контроль (державні іспити, дипломні проекти).

Поряд із традиційними формами навчання студентам пропонуються елементи дистанційного навчання, індивідуальний графік навчання тощо.

Організація дистанційного навчання керується «Положенням про застосування елементів дистанційного навчання» https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/documents/zastoselemdistnavchannya_08052.pdf

Досягненню програмних результатів сприяє застосування методів і технологій інноваційного навчання. Під час навчання широко застосовуються методи активної взаємодії учасників освітнього процесу: дискусії, діалог, проблемні бесіди, мозковий штурм, інтелектуальні ігри, проєктування тощо, які забезпечують розвиток комунікативних результатів; засоби і методи практичного навчання: робота в малих групах, case study, моделювання професійного середовища,  навчальні судові засідання, рольові, імітаційні ігри, що забезпечують формування результатів, пов’язаних з праворозумінням та правозастосуванням, професійною самоорганізацією; розвязання ситуаційних завдань та кейсів, самостійне опрацювання матеріалів з дисциплін переважно забезпечує формування результатів соціально-гуманітарної ерудованості та дослідницьких навичок.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні курси лекцій і методичні матеріали.

Робочі програми з дисциплін / силабуси, які містять перелік програмних результатів навчання, що досягаються під час вивчення дисципліни, розміщені на сайті кафедри.

Невід'ємною складовою процесу підготовки юристів є ознайомча, навчальна, та виробнича практики студентів.

Завданням ознайомчої практики є вивчення студентами специфіки майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. На цьому етапі також важливо поглибити та систематизувати знання студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, продемонструвати на конкретних прикладах роль фахівця юридичної спеціальності в суспільних відносинах, сформувати в студентів активне ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань для майбутньої практичної діяльності в юридичній галузі.

Метою навчальної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення повного циклу теоретичних дисциплін, удосконалення практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з поточною роботою юридичних служб і юрисконсультів, а також збір фактичного матеріалу для виконання програми практики та підготовки звіту за результатами її проходження. Таким чином, під час навчальної практики, на відміну від ознайомчої, передбачається виконання студентами більш складних завдань, зокрема, з підготовки та захисту матеріалів практики і звіту про її проходження. Під час проходження навчальної практики в студентів має сформуватися потреба регулярно та системно поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх на практиці. 

Виробнича практика є завершальним етапом навчання в університеті та практичної підготовки студентів, проводиться з метою узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом, підготовки до самостійної трудової діяльності за фахом, а також засвоєння професійних якостей юриста. Адже в правовій роботі трапляється велика кількість моментів, які неможливо вивчити теоретично, їх можливо зрозуміти та навчитися виконувати тільки в процесі практичної діяльності. Як результат, студенти мають розумітися на специфіці правової роботи в тій сфері, в якій вони планують працювати по закінченню навчального закладу. Останнє завдання покладає на керівника практики обов'язок максимально врахувати побажання студента при закріпленні його за базою практики.

За результатами проходження практики студенти повинні: вивчити нормативно-правову базу, що регулює діяльність організації (бази практики); ознайомитися з організаційною структурою бази практики; уміти використовувати необхідний правовий матеріал, нормативні акти для вирішення питань, що виникають у поточній роботі; набути навички фахового спілкування, роботи в команді, надання консультацій із правових питань, ведення претензійно-позовної роботи, складання процесуально-правових документів, здійснення контролю за відповідністю наказів, локальних та інших документів чинному законодавству; вільно орієнтуватися в діловодстві бази практики та вміти складати локальні акти, договори, процесуальні документи, що належить до компетенції відповідної організації.

Таким чином, форми і методи викладання та навчання оптимально сприяють досягненню передбачених цілей та запланованих результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого навчання.

Меню

Мій розклад