Спеціальність: Право
Освітній ступінь: Бакалавр
Підрозділ: Навчально-науковий інститут історії та філософії
Випускова кафедра/циклова комісія: Кафедра права та міжнародних відносин
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Роменська 87

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: law@sspu.edu.ua

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

навчально-науковий інститут історії та філософії, кафедра права та міжнародних відносин

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти – бакалавр.

Бакалавр права

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма Право

першого рівня вищої освіти

за спеціальністю 081 Право,

галузі знань 08 Право.

Кваліфікація: Бакалавр права

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Тип диплому – одинарний.

На базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки.

Наявність акредитації

відсутня

Цикл/рівень

НРК України – 6 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень

Передумови

Повна загальна середня освіта; ОКР молодший спеціаліст

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

Програма впроваджується з 1 вересня 2017 року до введення в дію стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право

Меню

Мій розклад