Спеціальність: Право
Освітній ступінь: Бакалавр
Підрозділ: Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин
Випускова кафедра/циклова комісія: Кафедра права та методики викладання правознавства
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Роменська 87

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну пошту: law@sspu.edu.ua

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;

навчально-науковий інститут історії та філософії,

кафедра права та методики викладання правознавства

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Перший (бакалавр)

Кваліфікація: Бакалавр права

 Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма Право

першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти

зі спеціальності 081 Право

галузі знань 08 Право

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Тип диплому – одинарний.  

На базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

Наявність акредитації

Відсутня

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень

Передумови

Повна загальна середня освіта; ОР молодший бакалавр; ОКР молодший спеціаліст

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

Програма дійсна протягом 5 років з 1 вересня 2020 року

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://law.sspu.edu.ua/profil-prohramy-pravo-2020

https://sspu.edu.ua/images/2020/law/001/law_opp_2020.pdf

Меню

Мій розклад